01 Bouleaux
01 Bouleaux
«Aux Bouleaux»
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                   
  Tarif / Price / Tarif / Tarief 1 semaine / 1 Week / 1 Week / 1 Woche Week-end / Week-end / Week-end / Wochenende Long Week-end / Long weekend / Lang Week-end / Langes Wochenende Mi-semaine / Midweek / Halve week / Halbe Woche 2 semaines / 2 Weeks / 2 weken / 2 Wochen                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                             
  Occupé / Busy / Bezet / Besetzt                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                             
  GP F1   4.660,00 € 4.660,00 € 4.660,00 €                                                                                                                                                                                                
  Basse saison / low season / Laagseizoen / Nebensaison   899,00 € 699,00 € 729,00 € 610,00 € 1.638,00 €                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                             
  Moyenne saison / Average season / G. seizoen / D. Saison + Laetare   969,00 € 799,00 € 849,00 € 849,00 € 1.778,00 €                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                             
  Carnaval / Carnival / Carnaval / Karneval   1.009,00 € 849,00 € 899,00 € 799,00 €                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                             
  Haute Saison / high season / Hoogseizoen / Hauptsaison   1.199,00 € 1.009,00 € 1.059,00 € 1.009,00 € 2.238,00 €                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                             
  1 Mai-Ascension-Pentecôte/ Ascension-Whit/Hemelvaartsdag-Pinksterdag/Christi Himmelfahrt-Pfingsten   1.509,00 €   1.349,00 € 835,00 €                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                         
  ma -> Ve                                                                                                                                                                                            
  Noël / Christmas / Kerstmis / Weihnachten   1.509,00 € 1.509,00 € 1.509,00 € 1.509,00 €                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                             
  Nouvel AN / New Year / Nieuwjaar / Neujahr   2.369,00 € 2.369,00 € 2.369,00 € 2.369,00 €                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                             
  Toussaint / -All Saints / Allerheiligen/ Ostern-Allerheiligen   1.389,00 € 799,00 €   1.009,00 €                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                               
  Last Minute - Promotion                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                               
  Charges et divers - voir bas de page / Charges and various - see bottom of page /                                                                                                                                                                                             
  Belastingen en diverse - zie onderaan pagina / Belastungen und verschiedene - siehe Ende der Seite                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                             
  Saison 2018     / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31                                                                
  January o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o     1 o/1/2018 o/1/2018 o/1/2018 o/1/2018 o/1/2018 o/1/2018 o/1/2018 o/1/2018 o/1/2018 o/1/2018 o/1/2018 o/1/2018 o/1/2018 o/1/2018 o/1/2018 o/1/2018 o/1/2018 o/1/2018 o/1/2018 o/1/2018 o/1/2018 o/1/2018 o/1/2018 o/1/2018 o/1/2018 o/1/2018 o/1/2018 o/1/2018 o/1/2018 o/1/2018 o/1/2018 # # # # # # # # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                                
  February o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o           2 o/2/2018 o/2/2018 o/2/2018 o/2/2018 o/2/2018 o/2/2018 o/2/2018 o/2/2018 o/2/2018 o/2/2018 o/2/2018 o/2/2018 o/2/2018 o/2/2018 o/2/2018 o/2/2018 o/2/2018 o/2/2018 o/2/2018 o/2/2018 o/2/2018 o/2/2018 o/2/2018 o/2/2018 o/2/2018 o/2/2018 o/2/2018 o/2/2018 /2/2018 /2/2018 /2/2018 # # # # # # # # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                                
  March o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o     3 o/3/2018 o/3/2018 o/3/2018 o/3/2018 o/3/2018 o/3/2018 o/3/2018 o/3/2018 o/3/2018 o/3/2018 o/3/2018 o/3/2018 o/3/2018 o/3/2018 o/3/2018 o/3/2018 o/3/2018 o/3/2018 o/3/2018 o/3/2018 o/3/2018 o/3/2018 o/3/2018 o/3/2018 o/3/2018 o/3/2018 o/3/2018 o/3/2018 o/3/2018 o/3/2018 o/3/2018 # # # # # # # # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                                
  April o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o       4 o/4/2018 o/4/2018 o/4/2018 o/4/2018 o/4/2018 o/4/2018 o/4/2018 o/4/2018 o/4/2018 o/4/2018 o/4/2018 o/4/2018 o/4/2018 o/4/2018 o/4/2018 o/4/2018 o/4/2018 o/4/2018 o/4/2018 o/4/2018 o/4/2018 o/4/2018 o/4/2018 o/4/2018 o/4/2018 o/4/2018 o/4/2018 o/4/2018 o/4/2018 o/4/2018 /4/2018 # # # # # # # # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                                
  May o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o     5 o/5/2018 o/5/2018 o/5/2018 o/5/2018 o/5/2018 o/5/2018 o/5/2018 o/5/2018 o/5/2018 o/5/2018 o/5/2018 o/5/2018 o/5/2018 o/5/2018 o/5/2018 o/5/2018 o/5/2018 o/5/2018 o/5/2018 o/5/2018 o/5/2018 o/5/2018 o/5/2018 o/5/2018 o/5/2018 o/5/2018 o/5/2018 o/5/2018 o/5/2018 o/5/2018 o/5/2018 # # # # # # # # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                                
  June o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o       6 o/6/2018 o/6/2018 o/6/2018 o/6/2018 o/6/2018 o/6/2018 o/6/2018 o/6/2018 o/6/2018 o/6/2018 o/6/2018 o/6/2018 o/6/2018 o/6/2018 o/6/2018 o/6/2018 o/6/2018 o/6/2018 o/6/2018 o/6/2018 o/6/2018 o/6/2018 o/6/2018 o/6/2018 o/6/2018 o/6/2018 o/6/2018 o/6/2018 o/6/2018 o/6/2018 /6/2018 # # # # # # # # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                                
  July o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o     7 o/7/2018 o/7/2018 o/7/2018 o/7/2018 o/7/2018 o/7/2018 o/7/2018 o/7/2018 o/7/2018 o/7/2018 o/7/2018 o/7/2018 o/7/2018 o/7/2018 o/7/2018 o/7/2018 o/7/2018 o/7/2018 o/7/2018 o/7/2018 o/7/2018 o/7/2018 o/7/2018 o/7/2018 o/7/2018 o/7/2018 o/7/2018 o/7/2018 o/7/2018 o/7/2018 o/7/2018 # # # # # # # # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                                
  August o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o     8 o/8/2018 o/8/2018 o/8/2018 o/8/2018 o/8/2018 o/8/2018 o/8/2018 o/8/2018 o/8/2018 o/8/2018 o/8/2018 o/8/2018 o/8/2018 o/8/2018 o/8/2018 o/8/2018 o/8/2018 o/8/2018 o/8/2018 o/8/2018 o/8/2018 o/8/2018 o/8/2018 o/8/2018 o/8/2018 o/8/2018 o/8/2018 o/8/2018 o/8/2018 o/8/2018 o/8/2018 # # # # # # # # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                                
  September o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o       9 o/9/2018 o/9/2018 o/9/2018 o/9/2018 o/9/2018 o/9/2018 o/9/2018 o/9/2018 o/9/2018 o/9/2018 o/9/2018 o/9/2018 o/9/2018 o/9/2018 o/9/2018 o/9/2018 o/9/2018 o/9/2018 o/9/2018 o/9/2018 o/9/2018 o/9/2018 o/9/2018 o/9/2018 o/9/2018 o/9/2018 o/9/2018 o/9/2018 o/9/2018 o/9/2018 /9/2018 # # # # # # # # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                                
  October o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o     10 o/10/2018 o/10/2018 o/10/2018 o/10/2018 o/10/2018 o/10/2018 o/10/2018 o/10/2018 o/10/2018 o/10/2018 o/10/2018 o/10/2018 o/10/2018 o/10/2018 o/10/2018 o/10/2018 o/10/2018 o/10/2018 o/10/2018 o/10/2018 o/10/2018 o/10/2018 o/10/2018 o/10/2018 o/10/2018 o/10/2018 o/10/2018 o/10/2018 o/10/2018 o/10/2018 o/10/2018 # # # # # # # # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                                
  November o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 30       11 o/11/2018 o/11/2018 o/11/2018 o/11/2018 o/11/2018 o/11/2018 o/11/2018 o/11/2018 o/11/2018 o/11/2018 o/11/2018 o/11/2018 o/11/2018 o/11/2018 o/11/2018 o/11/2018 o/11/2018 o/11/2018 o/11/2018 o/11/2018 o/11/2018 o/11/2018 o/11/2018 o/11/2018 o/11/2018 o/11/2018 o/11/2018 o/11/2018 o/11/2018 30/11/2018 /11/2018 # # # # # # # # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 6 ##                                                                
  December 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 o o o o o o o o o o o     12 1/12/2018 2/12/2018 3/12/2018 4/12/2018 5/12/2018 6/12/2018 7/12/2018 8/12/2018 9/12/2018 10/12/2018 11/12/2018 12/12/2018 13/12/2018 14/12/2018 15/12/2018 16/12/2018 17/12/2018 18/12/2018 19/12/2018 20/12/2018 o/12/2018 o/12/2018 o/12/2018 o/12/2018 o/12/2018 o/12/2018 o/12/2018 o/12/2018 o/12/2018 o/12/2018 o/12/2018 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                                
                                                                                                                                                                                               
  Saison 2019     / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31                                                          
  January o o o 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     1 o/1/2019 o/1/2019 o/1/2019 4/1/2019 5/1/2019 6/1/2019 7/1/2019 8/1/2019 9/1/2019 10/1/2019 11/1/2019 12/1/2019 13/1/2019 14/1/2019 15/1/2019 16/1/2019 17/1/2019 18/1/2019 19/1/2019 20/1/2019 21/1/2019 22/1/2019 23/1/2019 24/1/2019 25/1/2019 26/1/2019 27/1/2019 28/1/2019 29/1/2019 30/1/2019 31/1/2019 # # # 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5                                                          
  February 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 o         2 1/2/2019 2/2/2019 3/2/2019 4/2/2019 5/2/2019 6/2/2019 7/2/2019 8/2/2019 9/2/2019 10/2/2019 11/2/2019 12/2/2019 13/2/2019 14/2/2019 15/2/2019 16/2/2019 17/2/2019 18/2/2019 19/2/2019 20/2/2019 21/2/2019 22/2/2019 23/2/2019 24/2/2019 25/2/2019 26/2/2019 27/2/2019 28/2/2019 o/2/2019 /2/2019 /2/2019 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5                                                                
  March 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     3 1/3/2019 2/3/2019 3/3/2019 4/3/2019 5/3/2019 6/3/2019 7/3/2019 8/3/2019 9/3/2019 10/3/2019 11/3/2019 12/3/2019 13/3/2019 14/3/2019 15/3/2019 16/3/2019 17/3/2019 18/3/2019 19/3/2019 20/3/2019 21/3/2019 22/3/2019 23/3/2019 24/3/2019 25/3/2019 26/3/2019 27/3/2019 28/3/2019 29/3/2019 30/3/2019 31/3/2019 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1                                                          
  April 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       4 1/4/2019 2/4/2019 3/4/2019 4/4/2019 5/4/2019 6/4/2019 7/4/2019 8/4/2019 9/4/2019 10/4/2019 11/4/2019 12/4/2019 13/4/2019 14/4/2019 15/4/2019 16/4/2019 17/4/2019 18/4/2019 19/4/2019 20/4/2019 21/4/2019 22/4/2019 23/4/2019 24/4/2019 25/4/2019 26/4/2019 27/4/2019 28/4/2019 29/4/2019 30/4/2019 /4/2019 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3                                                            
  May 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     5 1/5/2019 2/5/2019 3/5/2019 4/5/2019 5/5/2019 6/5/2019 7/5/2019 8/5/2019 9/5/2019 10/5/2019 11/5/2019 12/5/2019 13/5/2019 14/5/2019 15/5/2019 16/5/2019 17/5/2019 18/5/2019 19/5/2019 20/5/2019 21/5/2019 22/5/2019 23/5/2019 24/5/2019 25/5/2019 26/5/2019 27/5/2019 28/5/2019 29/5/2019 30/5/2019 31/5/2019 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6                                                          
  June 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       6 1/6/2019 2/6/2019 3/6/2019 4/6/2019 5/6/2019 6/6/2019 7/6/2019 8/6/2019 9/6/2019 10/6/2019 11/6/2019 12/6/2019 13/6/2019 14/6/2019 15/6/2019 16/6/2019 17/6/2019 18/6/2019 19/6/2019 20/6/2019 21/6/2019 22/6/2019 23/6/2019 24/6/2019 25/6/2019 26/6/2019 27/6/2019 28/6/2019 29/6/2019 30/6/2019 /6/2019 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1                                                            
  July 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     7 1/7/2019 2/7/2019 3/7/2019 4/7/2019 5/7/2019 6/7/2019 7/7/2019 8/7/2019 9/7/2019 10/7/2019 11/7/2019 12/7/2019 13/7/2019 14/7/2019 15/7/2019 16/7/2019 17/7/2019 18/7/2019 19/7/2019 20/7/2019 21/7/2019 22/7/2019 23/7/2019 24/7/2019 25/7/2019 26/7/2019 27/7/2019 28/7/2019 29/7/2019 30/7/2019 31/7/2019 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4                                                          
  August 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     8 1/8/2019 2/8/2019 3/8/2019 4/8/2019 5/8/2019 6/8/2019 7/8/2019 8/8/2019 9/8/2019 10/8/2019 11/8/2019 12/8/2019 13/8/2019 14/8/2019 15/8/2019 16/8/2019 17/8/2019 18/8/2019 19/8/2019 20/8/2019 21/8/2019 22/8/2019 23/8/2019 24/8/2019 25/8/2019 26/8/2019 27/8/2019 28/8/2019 29/8/2019 30/8/2019 31/8/2019 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7                                                          
  September 1 2 o o o 6 7 8 o o o o 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       9 1/9/2019 2/9/2019 o/9/2019 o/9/2019 o/9/2019 6/9/2019 7/9/2019 8/9/2019 o/9/2019 o/9/2019 o/9/2019 o/9/2019 13/9/2019 14/9/2019 15/9/2019 16/9/2019 17/9/2019 18/9/2019 19/9/2019 20/9/2019 21/9/2019 22/9/2019 23/9/2019 24/9/2019 25/9/2019 26/9/2019 27/9/2019 28/9/2019 29/9/2019 30/9/2019 /9/2019 1 2 # # # 6 7 1 # ## ## ## 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2                                                            
  October 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     10 1/10/2019 2/10/2019 3/10/2019 4/10/2019 5/10/2019 6/10/2019 7/10/2019 8/10/2019 9/10/2019 10/10/2019 11/10/2019 12/10/2019 13/10/2019 14/10/2019 15/10/2019 16/10/2019 17/10/2019 18/10/2019 19/10/2019 20/10/2019 21/10/2019 22/10/2019 23/10/2019 24/10/2019 25/10/2019 26/10/2019 27/10/2019 28/10/2019 29/10/2019 30/10/2019 31/10/2019 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5                                                          
  November 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       11 1/11/2019 2/11/2019 3/11/2019 4/11/2019 5/11/2019 6/11/2019 7/11/2019 8/11/2019 9/11/2019 10/11/2019 11/11/2019 12/11/2019 13/11/2019 14/11/2019 15/11/2019 16/11/2019 17/11/2019 18/11/2019 19/11/2019 20/11/2019 21/11/2019 22/11/2019 23/11/2019 24/11/2019 25/11/2019 26/11/2019 27/11/2019 28/11/2019 29/11/2019 30/11/2019 /11/2019 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7                                                            
  December 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     12 1/12/2019 2/12/2019 3/12/2019 4/12/2019 5/12/2019 6/12/2019 7/12/2019 8/12/2019 9/12/2019 10/12/2019 11/12/2019 12/12/2019 13/12/2019 14/12/2019 15/12/2019 16/12/2019 17/12/2019 18/12/2019 19/12/2019 20/12/2019 21/12/2019 22/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 25/12/2019 26/12/2019 27/12/2019 28/12/2019 29/12/2019 30/12/2019 31/12/2019 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3                                                          
                                                                                                                                                                                               
  Saison 2020     / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31                                                          
  January 1 2 3 4 5 6 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o     1 1/1/2020 2/1/2020 3/1/2020 4/1/2020 5/1/2020 6/1/2020 o/1/2020 o/1/2020 o/1/2020 o/1/2020 o/1/2020 o/1/2020 o/1/2020 o/1/2020 o/1/2020 o/1/2020 o/1/2020 o/1/2020 o/1/2020 o/1/2020 o/1/2020 o/1/2020 o/1/2020 o/1/2020 o/1/2020 o/1/2020 o/1/2020 o/1/2020 o/1/2020 o/1/2020 o/1/2020 4 5 6 7 1 2 # # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                          
  February o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o           2 o/2/2020 o/2/2020 o/2/2020 o/2/2020 o/2/2020 o/2/2020 o/2/2020 o/2/2020 o/2/2020 o/2/2020 o/2/2020 o/2/2020 o/2/2020 o/2/2020 o/2/2020 o/2/2020 o/2/2020 o/2/2020 o/2/2020 o/2/2020 o/2/2020 o/2/2020 o/2/2020 o/2/2020 o/2/2020 o/2/2020 o/2/2020 o/2/2020 /2/2020 /2/2020 /2/2020 # # # # # # # # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                          
  March o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o     3 o/3/2020 o/3/2020 o/3/2020 o/3/2020 o/3/2020 o/3/2020 o/3/2020 o/3/2020 o/3/2020 o/3/2020 o/3/2020 o/3/2020 o/3/2020 o/3/2020 o/3/2020 o/3/2020 o/3/2020 o/3/2020 o/3/2020 o/3/2020 o/3/2020 o/3/2020 o/3/2020 o/3/2020 o/3/2020 o/3/2020 o/3/2020 o/3/2020 o/3/2020 o/3/2020 o/3/2020 # # # # # # # # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                          
  April o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o       4 o/4/2020 o/4/2020 o/4/2020 o/4/2020 o/4/2020 o/4/2020 o/4/2020 o/4/2020 o/4/2020 o/4/2020 o/4/2020 o/4/2020 o/4/2020 o/4/2020 o/4/2020 o/4/2020 o/4/2020 o/4/2020 o/4/2020 o/4/2020 o/4/2020 o/4/2020 o/4/2020 o/4/2020 o/4/2020 o/4/2020 o/4/2020 o/4/2020 o/4/2020 o/4/2020 /4/2020 # # # # # # # # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                          
  May o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o     5 o/5/2020 o/5/2020 o/5/2020 o/5/2020 o/5/2020 o/5/2020 o/5/2020 o/5/2020 o/5/2020 o/5/2020 o/5/2020 o/5/2020 o/5/2020 o/5/2020 o/5/2020 o/5/2020 o/5/2020 o/5/2020 o/5/2020 o/5/2020 o/5/2020 o/5/2020 o/5/2020 o/5/2020 o/5/2020 o/5/2020 o/5/2020 o/5/2020 o/5/2020 o/5/2020 o/5/2020 # # # # # # # # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                          
  June o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o       6 o/6/2020 o/6/2020 o/6/2020 o/6/2020 o/6/2020 o/6/2020 o/6/2020 o/6/2020 o/6/2020 o/6/2020 o/6/2020 o/6/2020 o/6/2020 o/6/2020 o/6/2020 o/6/2020 o/6/2020 o/6/2020 o/6/2020 o/6/2020 o/6/2020 o/6/2020 o/6/2020 o/6/2020 o/6/2020 o/6/2020 o/6/2020 o/6/2020 o/6/2020 o/6/2020 /6/2020 # # # # # # # # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                          
  July o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o     7 o/7/2020 o/7/2020 o/7/2020 o/7/2020 o/7/2020 o/7/2020 o/7/2020 o/7/2020 o/7/2020 o/7/2020 o/7/2020 o/7/2020 o/7/2020 o/7/2020 o/7/2020 o/7/2020 o/7/2020 o/7/2020 o/7/2020 o/7/2020 o/7/2020 o/7/2020 o/7/2020 o/7/2020 o/7/2020 o/7/2020 o/7/2020 o/7/2020 o/7/2020 o/7/2020 o/7/2020 # # # # # # # # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                          
  August o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o     8 o/8/2020 o/8/2020 o/8/2020 o/8/2020 o/8/2020 o/8/2020 o/8/2020 o/8/2020 o/8/2020 o/8/2020 o/8/2020 o/8/2020 o/8/2020 o/8/2020 o/8/2020 o/8/2020 o/8/2020 o/8/2020 o/8/2020 o/8/2020 o/8/2020 o/8/2020 o/8/2020 o/8/2020 o/8/2020 o/8/2020 o/8/2020 o/8/2020 o/8/2020 o/8/2020 o/8/2020 # # # # # # # # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                          
  September o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o       9 o/9/2020 o/9/2020 o/9/2020 o/9/2020 o/9/2020 o/9/2020 o/9/2020 o/9/2020 o/9/2020 o/9/2020 o/9/2020 o/9/2020 o/9/2020 o/9/2020 o/9/2020 o/9/2020 o/9/2020 o/9/2020 o/9/2020 o/9/2020 o/9/2020 o/9/2020 o/9/2020 o/9/2020 o/9/2020 o/9/2020 o/9/2020 o/9/2020 o/9/2020 o/9/2020 /9/2020 # # # # # # # # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                          
  October o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o     10 o/10/2020 o/10/2020 o/10/2020 o/10/2020 o/10/2020 o/10/2020 o/10/2020 o/10/2020 o/10/2020 o/10/2020 o/10/2020 o/10/2020 o/10/2020 o/10/2020 o/10/2020 o/10/2020 o/10/2020 o/10/2020 o/10/2020 o/10/2020 o/10/2020 o/10/2020 o/10/2020 o/10/2020 o/10/2020 o/10/2020 o/10/2020 o/10/2020 o/10/2020 o/10/2020 o/10/2020 # # # # # # # # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                          
  November o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o       11 o/11/2020 o/11/2020 o/11/2020 o/11/2020 o/11/2020 o/11/2020 o/11/2020 o/11/2020 o/11/2020 o/11/2020 o/11/2020 o/11/2020 o/11/2020 o/11/2020 o/11/2020 o/11/2020 o/11/2020 o/11/2020 o/11/2020 o/11/2020 o/11/2020 o/11/2020 o/11/2020 o/11/2020 o/11/2020 o/11/2020 o/11/2020 o/11/2020 o/11/2020 o/11/2020 /11/2020 # # # # # # # # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                          
  December o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o     12 o/12/2020 o/12/2020 o/12/2020 o/12/2020 o/12/2020 o/12/2020 o/12/2020 o/12/2020 o/12/2020 o/12/2020 o/12/2020 o/12/2020 o/12/2020 o/12/2020 o/12/2020 o/12/2020 o/12/2020 o/12/2020 o/12/2020 o/12/2020 o/12/2020 o/12/2020 o/12/2020 o/12/2020 o/12/2020 o/12/2020 o/12/2020 o/12/2020 o/12/2020 o/12/2020 o/12/2020 # # # # # # # # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                             
 
01 Bouleaux
01 Bouleaux
«Aux Bouleaux»
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                             
  Paiement : 50% à la réservation   Payment : 50% on reservation                                                                                                                                                                                            
  Charges en fonction des consommations Charges according to consumption                                                                                                                                                                                            
  caution 500 € Deposit 500 €                                                                                                                                                                                            
  Taxe : 1 € /nuit/pers Tax : € 1 / night / person                                                                                                                                                                                            
  Poubelle : 5 € /sac Trash : 5 € / bag                                                                                                                                                                                            
  Animaux : 5 € /nuit/animal Pets : 5 € / night / pet                                                                                                                                                                                            
  A EMPORTER                 TO TAKE AWAY                                                                                                                                                                                            
  Drap house de 140 x 200 et 90 x 200, housse de couette (220 x 240) et (140 x 200),  OU possibilité de les louer: 1 pers = 8 €,  2 pers = 12 € House cloth 140 x 200 and 90 x 200, duvet cover (220 x 240) and (140 x 200), OR the opportunity to rent: 1 € = 8 pers, 2 pers = 12 €                                                                                                                                                                                            
  Essuie de bain, essuie vaiselle, pastille pour lave vaiselle, papier toilette Bath towel, windscreen washer, lozenge for dishwasher, toilet paper                                                                                                                                                                                            
  Betaling : 50% op reservering Zahlung : 50% bei Reservierung                                                                                                                                                                                            
  Verbruikslasten Kosten je nach Verbrauch                                                                                                                                                                                            
   Borg 500 € Kaution 500 €                                                                                                                                                                                            
  Tax : € 1 / nacht / persoon Steuern : € 1 / Nacht / Person                                                                                                                                                                                            
  Trash : 5 € / zak Trash : 5 € / bag                                                                                                                                                                                            
  Huisdieren : 5 € / nacht / huisdier Haustiere : 5 € / Nacht / pet                                                                                                                                                                                            
  A EMPORTER                             TO TAKE AWAY                                                                                                                                                                                            
  Drap house de 140 x 200 et 90 x 200, housse de couette (220 x 240) et (140 x 200),  OU possibilité de les louer: 1 pers = 8 €,  2 pers = 12 €             House cloth 140 x 200 and 90 x 200, duvet cover (220 x 240) and (140 x 200), OR the opportunity to rent: 1 € = 8 pers, 2 pers = 12 €                                                                                                                                                                                            
  Essuie de bain, essuie vaiselle, pastille pour lave vaiselle, papier toilette             Bath towel, windscreen washer, lozenge for dishwasher, toilet paper                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                             
     au